Certifikáty

SNAS - Slovenská národná akreditačná služba
(pdf, 1.3 MB) Osvedčenie o akreditácii č. S-008 - spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005 Slovenská národná akreditačná služba
(pdf, 326 kB) Príloha k osvedčeniu - rozsah akreditácie Slovenská národná akreditačná služba
Vzorkovanie
(pdf, 209 kB) Osvedčenie o absolvovaní kurzu vzorkovania. Výzkumný ústav vodného hospodárstva
(pdf, 115 kB) Certifikát zpôsobilosti PT#V-3/2005: Hodnocení pachu a chutí, orientační senzorická analýza. ESPT Státní zdravotní ústav, akreditovaný ČIA
(pdf, 336 kB) Certifikát zpôsobilosti PT#V-2-2010: Odběry vzorků pitné vody. ESPT Státní zdravotní ústav, akreditovaný ČIA
(pdf, 220 kB) Certifikát znalostí v uvedenom rozsahu pre pracovníkov vodohospodárských a kontrolných labpratórii. Výzkumný ústav vodohospodárský
(pdf, 303 kB) Certifikát manažera vzorkování vod CERT-ACO, s.r.o. akreditovaný ČIA
Posudzovanie vplyvu na životné prostredie
(pdf, 78 kB) Osoba odborne spôsobila na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podľa §42 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v uvedených oboroch a oblastiach. Ministerstvo životného prostredia SR
Copyright © 2010 INGEO-ENVILAB s.r.o.
Aktualizovane:11.2019