Fotogaléria laboratória

Laboratória, ukážky úrovne laboratórnej techniky.

Späť do fotogalérii

Vzorkovacie vozidlo Integrovaný klimatizovaný box na prepravu vzoriek Príjem a evidencia vzoriek, výdaj vzorkovníc Spracovanie a príprava vzoriek - centrifúga Coulometria - stanovenie parametrov AOX, EOX Plynová chromatografia - stanovenie prchavých uhľovodíkov Plynový chromatograf s hmotnostným detektorom a head space separačnou technikou na stanovenie prchavých organických látok Kvapalinová chromatografia HPLC s fluorenscenčným detektorom - stanovenie PAU, prídavné látky k nápojom Plynový chromatograf s hmotnostným detektorom Plynový chromatograf s hmotnostným detektorom - stanovenie neprchavých organických látok Plynová chromatografia s ECD detektorom - stanovenie PCB a ďalších neprchavých chlórovaných organických zlúčením Mikrobiologické a biologické laboratórium Spracovanie vzoriek na mikrobiologické analýzy Špeciálna umývačka laboratórneho skla Klasická odmerná analýzy Laboratórium elektrochemických metód Moderný tlakový rozkladný blok pred konečným meraním rýchlou mobilnou fotometriou Laboratórium fotometrie - UV-VIS skenovací spektrofotometer Stanovenia aniónov  izotachoforetickou metódou Cuolometrické stanovenie bromičnanov a niektorých ďalších látok Laboratórium na rozklady vzoriek na stanovenie kovov Prístroj na rozklady vzoriek mikrovlnnou metódou Spektrometre ICP-OES s radiálnou a axiálne orientovanou plazmou - stanovenie stopových prvkov (ťažké kovy) Atómová absorbčná spektrometria (AAS) - stanovenie ťažkých kovov Absorbčná spektrofotometria v Ič oblasti spektra Príprava vzoriek - destilačné aparatúry Príprava vzoriek na meranie NEL-IR Príprava vzoriek zemín na fyzikálne skúšky. Štvorčelusťový  šmykový prístroj. Lis na skúšanie hornín a betónu. Laboratórium mechaniky hornín, zisťovanie deformačných vlastností hornín. Jankov vápnomer, stanovenie obsahu vápna v zeminách. Stanovenie objemovej hmotnosti zemín v parafíne. Zisťovanie konzistenčných medzí zeminy. Univerzálny zaťažovací systém, zisťovanie pevnoti zemín v prostom tlaku v triaxiálnej komore. Riadiaci systém UZS. UZS- priepustomer. Spracovanie výsledkov skúšok v laboratóriu mechaniky zemín.
Copyright © 2010 INGEO-ENVILAB s.r.o.
Aktualizovane:11.2019