Skúšky mechanických vlastností hornín

Laboratórium vykonáva skúšky na stanovenie nasledovných parametrov:

 • Vlhkosť (STN 72 1174)
 • Objemová hmotnosť (STN 72 1154)
 • Merná hmotnosť (STN 72 1154 )
 • Hutnosť a pórovitosť (STN 72 1154)
 • Koeficient mrazuvzdornosti v úbytku hmotnosti ( STN 72 1156 )
 • Pevnosť v prostom tlaku (STN 72 1163, STN EN 1926)
 • Index pevnosti pri bodovom zaťažení - Point Load Test (PLT) -(STN 72 1163, STN EN 1926)
 • Pevnosť v ťahu za ohybu (STN 72 1164, STN EN 12372)
 • Pevnosť v priečnom ťahu (METODIKA LAB: SKÚŠOK - III. MECHANIKA HORNÍN)
 • Stanovenie odolnosti voči obrusovaniu – súčiniteľ mikro-Deval ( STN 72 1187, STN EN 1097-1 )
 • Stanovenie odolnosti proti rozdrobovaniu – súčiniteľ Los Angeles ( STN 72 1187, STN EN 1097-2 )
 • Pevnosť horniny drvením telies nepravidelného tvaru (METODIKA LAB: SKÚŠOK - III. MECHANIKA HORNÍN)
 • Statický modul pružnosti (STN 72 1165)
 • Pevnosť betónu v tlaku (STN 73 1317)
 • Pevnosť cementovej zmesi v prostom tlaku (STN 721025)
Copyright © 2010 INGEO-ENVILAB s.r.o.
Aktualizovane:11.2019