Skúšky mechanických vlastností zemín

Laboratórium fyzikálnych skúšok

Laboratórium fyzikálnych skúšok vykonáva nasledovné skúšobné parametre:

 • stanovenie vlhkosti zemín (STN 721012)
 • stanovenie zrnitosti zemín (ČSN CEN/TS 17892-4)
 • stanovenie objemovej hmotnosti zemín (STN 721010)
 • stanovenie zdanlivej hustoty pevných častíc zemín (STN 741011)
 • stanovenie medze plasticity zemín (STN 721013)
 • stanovenie medze tekutosti zemín (STN 721014)
 • stanovenie uhličitanov v zemine (STN 721022)
 • stanovenie organických látok v zemine (STN 721021)

Laboratórium mechanických skúšok

Laboratórium mechanických skúšok vykonáva nasledovné skúšky:

 • stanovenie pevnosti jemnozrnných zemín v prostom tlaku (STN 721025)
 • stanovenie zhutniteľnosti zemín (STN 721022)
 • stanovenie šmykovej pevnosti zemín v triaxiálnom prístroji (STN 721031)
 • stanovenie šmykovej pevnosti zemín v čeľusťovom prístroji (STN 721030)
 • stanovenie pomeru únosnosti zemín CBR (STN 721016)
 • stanovenie stlačiteľnosti zemín (STN 721027)
 • stanovenie priepustnosti zemín (STN721019)
 • skúšky kameniva (STN EN 933, STN EN 1097)
 • petrografické výbrusy
Copyright © 2010 INGEO-ENVILAB s.r.o.
Aktualizovane:11.2019