Profil spoločnosti INGEO-ENVILAB

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti INGEO-ENVILAB, s.r.o. je vykonávanie laboratórnych prác v oblasti fyzikálno-chemických a mikrobiologických rozborov vzoriek všetkých druhov vôd a ostatných zložiek životného prostredia a v oblasti laboratórnych skúšok fyzikálno-mechanických vlastností zemín a hornín.

INGEO-ENVILAB, s.r.o. vykonáva komplexný chemicko-analytický servis, t.j. vrátane odberu vzoriek a ich doručenia do laboratória a v prípade požiadavky aj vyhodnotenie výsledkov. Okrem tejto štandardnej činnosti je často využívaná odborná konzultačná a poradenská podpora zákazníkov našimi pracovníkmi.

Spoločnosť má špecialistov aj na ďalšie príbuzné činnosti, ako je posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), ekoaudity, ekologické hodnotenie starých záťaží, vyhodnotenie monitoringov a pod.

Spoločnosť  INGEO-ENVILAB, s.r.o. je akreditovaná SNAS (Slovenský národný akreditačný systém) pre vykonávanie fyzikálno-chemických rozborov vôd, zemín, kalov a odpadov, vrátane odberov vzoriek (divízia chémie).

Rovnako vykonávanie skúšok fyzikálnych a mechanických vlastností zemín a hornín (divízia mechaniky zemín) je akreditované SNAS. Vykonáva široký sortiment fyzikálnych skúšok (granulometria, Attenbergove medze atď.), resp. petrografických a mechanických skúšok zemín (stlačiteľnosť, pevnosť, Proctorove skúšky atď.)

Laboratória divízie chémie sú v zozname laboratórií oprávnených vykonávať rozbory minerálnych vôd, vydaným MZd SR.

Spoločnosť INGEO-ENVILAB, s.r.o. počas svojej existencie bola účastníkom množstva geologických a ekologických projektov celoštátneho významu ako dodávateľ laboratórnych prác. Počet stálych zákazníkov sa v  súčasnej dobe pohybuje okolo štyristo.

História spoločnosti INGEO-ENVILAB

História chemického laboratória a pôdnej mechaniky sa začala písať v roku 1953, keď boli tieto útvary vytvorené ako súčasť vtedajšieho Ústavu stavebnej geológie s celoštátnou pôsobnosťou.

Ťažiskom práce chemických laboratórií boli spočiatku hydrochemické analýzy pre potreby geologického prieskumu. Od roku 1958 sa začali vykonávať aj rozbory vzoriek minerálnych vôd. Laboratória začali v roku 1979 s analýzami organických látok vo vode ako jedno z prvých na Slovensku. V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia, v súvislosti s orientáciou zameranou na zisťovanie kontaminácie životného prostredia, okrem rozborov vzoriek vôd sa vykonávali aj analýzy pevných materiálov (zeminy, kaly, odpady).

V roku 2001 bolo chemické a pôdomechanické laboratórium vyčlenené z materskej firmy INGEO a.s. do samostatnej 100 % dcérskej spoločnosti s názvom INGEO-laboratória, s.r.o. Žilina. V tomto období boli akreditované laboratória divízie chémie.

V roku 2003 INGEO a.s. predala 50 % podielu v spoločnosti INGEO-laboratória firme ENVILAB, s.r.o Čadca, ktorá prevádzkovala vlastné laboratória podobného zamerania. Spojením oboch laboratórií vznikla spoločnosť INGEO-ENVILAB, s.r.o. Žilina. V roku 2004 boli v rámci reakreditačného procesu akreditované aj vybrané skúšky divízie mechaniky zemín.

Spoločnosť INGEO-ENVILAB, s.r.o. v počas rokov 2003 až 2008 zaznamenala prudký rozvoj. Dokumentuje to nárast výkonov o takmer 400 %, čo bolo dosiahnuté hlavne zásadným prebudovaním organizačných, riadiacich a skúšobných systémov. Vložené investície do modernej techniky a elektronizácie riadenia priniesli ovocie v takmer zdvojnásobení produktivity práce v spoločnosti.

Copyright © 2010 INGEO-ENVILAB s.r.o.
Aktualizovane:11.2019