Organizačné a obchodné podmienky

Zaobchádzanie so vzorkami

Žiadosti na analýzu

Pokiaľ má spoločnosť INGEO-ENVILAB, s.r.o. nadviazaný zo zákazníkom zmluvný vzťah (zmluva, celoročná objednávka) potom je žiadosť o analýzu donesenej vzorky predložená vypísaním formulára "Sprievodka vzorky". Formulár môže byť vypísaný v mieste odberu, alebo priamo v laboratóriu pri doručení vzorky.

Rovnako v laboratóriu zadávateľ prác predkladá program fyzikálno-mechanických skúšok zemín. V prípade akýchkoľvek nejasností Vám naši pracovníci ochotne poradia.

Ak sú požiadavky na spôsob rozborov vzoriek odlišné od štandardných, je to potrebné špecifikovať pri vypisovaní formulára „Sprievodka vzorky“. Súčasne je potrebné uviesť informácie o pôvode a charaktere vzoriek (ak sú tieto informácie známe), aby sa uľahčilo určenie interferujúcich zložiek, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť výsledok analýzy. Výber vhodnej metódy analýzy ako aj správnosť výsledkov závisí v prípade komplikovaných vzoriek (odpady, odpadové vody a pod.) najmä na množstve dostupných informácií.

Vzorkovanie

Naše analýzy a skúšky sú založené na predpoklade, že dodaná vzorka je reprezentatívnou časťou väčšieho celku. Množstvo vzorky, potrebné pre jednotlivé rozbory, je potrebné s nami vopred konzultovať. V prípade kvapalných vzoriek poskytneme aj príslušné vzorkovnice. V ďalšom texte v časti „Zostavy vzorkovníc, stabilizácia vzorky vody“ sú uvedené zostavy vzorkovníc a spôsoby stabilizácie vzoriek na stanovenie jednotlivých zložiek resp. súborov zložiek, používané v našom laboratóriu.

Na odber neporušených vzoriek pre zistenie vlastností zemín poskytujeme takisto príslušnú vzorkovnicu (odberný valec).

Ak nie je k dispozícii dostatočné množstvo vzorky, je potrebné sa dohodnúť na úprave príslušných postupov.

Odber a doručenie vzoriek môže zabezpečiť aj laboratórium vlastnými pracovníkmi. Tento spôsob sa doporučuje, pokiaľ rozbory vzoriek budú použité na úradné účely, resp. akékoľvek iné účely, kde sa bude požadovať nestranné a objektívne vykonanie skúšok (činnosť akreditovaná SNAS). Spoločnosť má pracovníkov, ktorí absolvovali kurzy vzorkovania a získali certifikát manažéra vzorkovania vydaný certifikačnou agentúrou. Taktiež môžeme na požiadanie organizačne zabezpečiť odbery vzorkovacou skupinou z iných, na túto činnosť špecializovaných firiem.

Konzervácia

Uveďte prosím v sprievodke, či vzorka bola pri odbere konzervovaná. Vzorky je možné zakonzervovať aj v laboratóriu, ak sú do laboratória doručené čo najskôr po odbere. Spôsob konzervácie jednotlivých vzoriek prosím konzultujte ešte pred odberom. Príklad najčastejšie používaných zostáv vzorkovníc, spôsobov konzervácie a uloženia vzoriek je uvedený v v časti „Zostavy vzorkovníc, stabilizácia vzorky vody“.

U vzoriek zemín a hornín je pre niektoré parametre potrebné zabezpečiť pôvodný stav vzorky vhodnými opatreniami (napr. pôvodná vlhkosť a pod.). Pred odberom vzorky je potrebné s laboratóriom konzultovať podmienky na stav vzorky v závislosti od požadovaných skúšok.

Príjem vzoriek

Vzorky do laboratórií prijímané bežne v pracovných dňoch od 7,00 do 15,00 hod. Je možné doručiť vzorky aj v inom čase, je však potrebné kontaktovať našich pracovníkov.

Informácie o škodlivosti vzorky

Spoločnosť INGEO-ENVILAB, s.r.o. si vyhradzuje právo na informácie o toxicite donesenej vzorky, aby sme mohli chrániť zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov. V prípade vysokej toxicity vzoriek je potrebné ich spracovanie vopred konzultovať. Zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy našich pracovníkov z toxických účinkov vzorky nesie zákazník.

Uchovávanie vzoriek

Nespotrebované vzorky sa udržujú pri chemických analýzach za pôvodných podmienok do 7 dní po odovzdaní výsledného protokolu zákazníkovi. Pri fyzikálno-mechanických skúškach zemín a hornín zvyčajne do ukončenia projektu. Počas tejto doby môže zákazník uplatňovať prípadné reklamácie. Výnimkou je rozhodčia vzorka pre analýzu odpadov, ktorá sa uchováva po dobu 12 mesiacov po odbere.

Zneškodnenie/vrátenie vzorky

Pôvodná vzorka zostáva po celý čas majetkom zákazníka. Vzorky odpadov sa vždy vracajú zákazníkovi, ak nie dohodnuté inak. Nespotrebované vodné vzorky môžu byť zneškodnené v laboratóriu, na požiadanie zákazníka. Netoxické vzorky sú zneškodňované laboratóriami po uplynutí horeuvedenej doby ich uchovávania.

Laboratórne práce v rámci projektov

Pri analýzach a meraniach vzoriek, ktoré sú súčasťou širšie zameraných projektov odporúčame vopred konzultovať projekt s našimi kontaktnými pracovníkmi.

Zostavy vzorkovníc a stabilizácia vzorky vody

Zložka Vzorkovnica Stabilizácia
základné fyzikálno-chemické ukazovatele 0.25 - 2 l PE v závislosti od počtu ukazovateľov ochladenie na 2 - 5 °C
celková alfa a beta aktivita 2 l PE ochladenie na 2 - 5 °C, HNO3 pH< 2
uhľovodíky celkom, NEL 2 l sklo ochladenie na 2 - 5 °C
humínové látky 250 ml sklo ochladenie na 2 - 5 °C
chlórované fenoly 1 l sklo ochladenie na 2 - 5 °C
polyaromatické uhľovodíky (x) 1 l sklo ochladenie na 2 - 5 °C
polychlórované bifenyly+chlór. pesticídy (x) 1 l sklo tmavé ochladenie na 2 - 5 °C
kyanidy 1 l sklo, PE NaOH na pH>10
fenoly + fenolový index 1 l sklo chlad, 4° C, H3PO4 na pH=4 + 1g CuSO4
absorbancia 250 ml sklo ochladenie na 2 - 5 °C
prchavé uhľovodíky a chlórované rozpúšťadlá (x) 100 ml sklo (liekovka) 250 ml sklo ochladenie na 2 - 5 °C
aniónaktívne tenzidy 250 ml PE ochladenie na 2 - 5 °C
ťažké kovy (x) 2 x 250 ml PE okyslenie HNO3 na pH<2 okyslenie HCl na pH<2
ortuť (x) 250 ml sklo tmavé HNO3 + K2Cr2O7
farba + zákal 250 ml sklo ochladenie na 2 - 5 °C
CHSK – Cr 250 ml sklo okyslenie H2SO4 na pH<2
sírniky, sírovodík 250 ml sklo Na2CO3 + octan zinočnatý
rozpustený kyslík 250 ml sklo MnCl2 + NaOH
vinylchlorid (x) 100 ml šp.vzorkovnica ochladenie na 2 – 5 °C

(x) nie je možné použiť inú vzorkovnicu než tú, ktorú poskytne laboratórium

Služby súvisiace s predmetom činnosti

Konzultácia

Ústne konzultácie o vedeckých a technických problémoch, týkajúcich sa bežných analýz a meraní, poskytujeme našim zákazníkom zdarma. Ak sa konzultácia stane významnou časťou služby, alebo je potrebné písomné stanovisko, cena sa prejedná vopred pred uzavretím zmluvy o dielo.

Subdodávky

Laboratórium si vyhradzuje právo zadať subdodávku inému laboratóriu. Vzorka bude poslaná iba laboratóriu spĺňajúcemu naše kvalitatívne požiadavky a to len v nevyhnutných prípadoch (nezavedený typ skúšky, porucha skúšobného zariadenia, overenie kvality apod.). Štandardne vykonávané subdodávky (ktoré sú súčasťou bežne vykonávaných rozborov) sú v cenníku vyznačené a laboratórium pri takýchto subdodávkach nevyžaduje špeciálny súhlas zákazníka na každú analýzu. Súhlas zákazníka požadujeme pri vykonaní neštandardných subdodávok.

Zabezpečenie kvality

Laboratória majú zavedený rozsiahly program zabezpečenia kvality. Oddelenie manažéra kvality monitoruje všetky analýzy a merania, aby sa presvedčilo, že všetky metódy, postupy a záznamy sú v súlade s prijatými zákonnými požiadavkami, ako aj s vnútornými normami laboratórií. Laboratóriá vlastnia od Slovenskej národnej akreditačnej služby osvedčenie o akreditácii podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025. Náš systém zabezpečenia kvality je popísaný v príručke kvality, ktorá je na požiadanie prístupná k nahliadnutiu vo firme.

Návštevy a audity

Našim zákazníkom umožníme navštíviť naše pracoviská počas pracovných hodín (požaduje sa predošlé oznámenie). Zákaznícke audity musia byť naplánované v  spolupráci s našim manažérom kvality a vedením laboratórií. Sme pripravení vyhovieť po každej stránke požiadavkám zákazníka. Laboratórium však môže obmedziť alebo odmietnuť inšpekčné činnosti, ak sú podľa nášho zdôvodniteľného názoru nevyhnutné z hľadiska zdravia a bezpečnosti, ochrany trhovej pozície laboratória alebo ochrany utajených informácií.

Technické požiadavky

Privítame všetky otázky týkajúce sa našich služieb. Uvedené informácie poskytnú kontaktní pracovníci pri osobnej návšteve alebo telefonicky.

Doručovanie výsledkov

Čas dodania – doručenia výsledkov

Bežná dodacia lehota je cca 10 pracovných dní od dátumu prevzatia vzorky. Čas ukončenia analýz a meraní závisí od charakteru vzorky, práce s ňou a požadovaných stanovení. Za 3-5 dňovú (podľa typu a rozsahu stanovenia) expresnú analýzu môže laboratórium požadovať príplatok 100%. Za 24-48 (podľa typu stanovenia) hodinovú expresnú analýzu pre vybrané zložky to môže byť až 200%. Expresné analýzy je potrebné dohodnúť s laboratóriom vopred.

Výsledky analýz

Protokoly s výsledkami sa bežne posielajú poštou, na požiadanie je možné zaslanie e-mailom, alebo faxom. Takisto na požiadanie je možné výsledky oznámiť aj telefonicky.

Dôvernosť

Prirodzenou súčasťou  našich služieb, ako nezávislých laboratórií, je prísna dôvernosť všetkých vykonaných prác. Na požiadanie zákazníka vydáme písomné prehlásenie o dôvernosti výsledkov analýz, ak je tento postup bežnou súčasťou obchodnej praxe zákazníka.

Udržiavanie záznamov

Všetky pracovné záznamy zostávajú majetkom laboratória, ktoré ich udržuje po dobu 5 rokov. Platia pritom všetky zásady o dôvernosti uvedené v predošlom texte.

Duševný majetok

Metódy, objavy, postupy a zariadenia vyvinuté laboratóriom pre špecifické projekty zostávajú majetkom laboratória, ak nebola podpísaná iná dohoda so zákazníkom.

Zákonné aspekty

Záväzky

Zaväzujeme sa poskytovať objektívne, neovplyvnené služby, trvalým produkovaním najsprávnejších možných údajov použitím vyspelej prístrojovej techniky, podporenej rozsiahlym systémom zabezpečenia kvality.

Laboratórium a jeho zamestnanci neprijímajú žiadnu zákonnú zodpovednosť za interpretáciu alebo použitie výsledkov, pokiaľ interpretácia výsledkov nie je priamou súčasťou našej poskytnutej služby.

Všeobecné obchodné záležitosti

Laboratóriá vykonajú skúšky iba tých vzoriek, ktoré boli záväzne zákazníkom objednané a požiadavky jednoznačne špecifikované. V prípade jednorazových analýz, alebo skúšok je možné objednávku doručiť spolu so vzorkou. Zákazníkom, ktorí plánujú zadávať vzorky laboratóriu počas celého roka doporučujeme vystaviť celoročnú objednávku na práce.

Pokiaľ si budete želať tak na základe objednávky spracujeme zmluvu o dielo, ktorej návrh Vám postúpime na odsúhlasenie.

Právne záležitosti

V prípade ak zákazník použije dokumenty našej spoločnosti v právnych sporoch alebo iných podobných vzťahoch, znáša zákazník náklady našej spoločnosti pri spoluúčasti na riešení týchto vzťahov (napr. naša spoluúčasť v súdnych sporoch).

Protokoly o výsledkoch analýz a skúšok sú majetkom laboratória a nie je ich možné používať bez súhlasu laboratórií až do zaplatenia zákazníkom.

Finančné záležitosti.

Ceny analýz a skúšok uvedených v cenníku nezahŕňajú DPH. Pokiaľ nie je v zmluve o dielo dohodnuté inak, bežná doba splatnosti faktúry je 14 dní. Pri rozsiahlejších a finančne náročnejších projektoch si vyhradzujeme právo žiadať finančnú zálohu na zaistenie prác. Pri takýchto úlohách je možné dohodnúť zľavu z cenníkovej ceny. Pre neštandardné analýzy sa stanoví cena po dohode so zákazníkom.

Copyright © 2010 INGEO-ENVILAB s.r.o.
Aktualizovane:11.2019