Informácie o organizačnej a technickej úrovni spoločnosti

Spoločnosť INGEO-ENVILAB, s.r.o. Žilina sídli v budove INGEO, a.s. Žilina, Bytčická 16. Organizačne je spoločnosť rozčlenená do dvoch „produkčných“ divízii:

  1. Divízia chémie a mikrobiológie je zameraná na fyzikálno-chemické a mikrobiologické rozbory vzoriek vôd, odpadov, zemín, nápojov a pod.
  2. Divízia mechaniky zemín a hornín vykonáva skúšky na zisťovanie fyzikálno-mechanických vlastností zemín a hornín.

Laboratória divízie chémie a mikrobiológie sú umiestnené na druhom a treťom podlaží ľavého krídla budovy, laboratória divízie mechaniky zemín sú umiestnené v suteréne pravého krídla budovy. Kancelárie vedenia spoločnosti je umiestnená na štvrtom podlaží vľavo. Celkovo priestory spoločnosti zaberajú cca 1000 m2.

Naše akreditované laboratória disponujú všetkou potrebnou modernou technikou na výkon svojej činnosti. Jednotlivé pracoviská sú organizačne rozčlenené nasledovne:

Divízia chémie a mikrobiológie

Laboratórium anorganickej analýzy disponuje nasledovnými pracoviskami:

Laboratórium základnej analýzy

vykonáva analytické stanovenia metódami titračnými, gravimetrickými, elektrochemickými a pod. V tomto laboratóriu sa stanovujú parametre ako napr. pH, vodivosť, oxidačno-redukčný potenciál, CHSK, BSK, CO2, KNK, ZNK, O2, chloridy, RL, NL a pod. Technické vybavenie laboratória predstavujú hlavne pH-metre, konduktometre, prístroje na meranie O2, titrátory, sušiarne, mobilný fotometer s rozkladným blokom na meranie CHSK-Cr, temperačné vane, termostaty na BSK, umývačka laboratórneho skla a pod.

Laboratórium fotometrie

vykonáva stanovenia anorganických parametrov metódami absorpčnej spektrofotometrie vo VIS oblasti spektra. Touto metódou sa vykonávajú stanovenia amónne ióny a amoniakálne ióny, dusitany, fosforečnany a pod. Hlavným meracím zariadením je moderný skenovací UV-VIS spektrofotometer.

Laboratórium izotachoforézy

vykonáva stanovenia metódou izotachoforézy, ide hlavne o anióny sírany a dusičnany a coulometrickými metódami (bromičnany) modernými analyzátormi ICP, resp. ECO-FLOW

Laboratórium rádioaktivity vôd

vykonáva stanovenia parametrov na určenie rádioaktivity ionizačnou metódou. Stanovujú sa parametre celková aktivita alfa, beta, radón a rádium. Technika pozostáva hlavne z automatických analyzátorov celkovej aktivity a špeciálnych zariadení na meranie radónu a rádia.

Laboratórium spektrálnych metód

Laboratórium spektrálnych metód vykonáva stanovenia kovových prvkov spektrálnymi metódami, predovšetkým ICP-OES (optická emisná spektrometria - indukčne viazaná plazma) a metódou AAS (atómová absorbčná spektrometria) s atomizáciou v plameni, grafitovej kyvete alebo generovaním hydridov. Pracovisko disponuje dvoma prístrojmi ICP-OES (s radiálne aj axiálne orientovanou plazmou), dvoma prístrojmi AAS, dvoma prístrojmi na stanovenie ortuti a taktiež mikrovlnným rozkladným zariadením pre stanovenie kovov v pevných vzorkách.

Laboratórium spektrofotometrie

Laboratórium spektrofotometrie – pracovisko vykonáva stanovenia metódami absorpčnej spektrofotometrie v IČ, VIS a UV oblasti spektra. Touto metódou sa vykonávajú stanovenia organických parametrov NEL (IR a UV oblasť spektra), extrahovateľné látky (IR a UV oblasť spektra), fenolový index, anionaktívne tenzidy, humínové látky, ale aj anorganické kyanidy celkové a voľné, stanovenie uránu (luminiscenčnou metódou) a pod. Disponujú hlavne IČ skenovacím spektrometrom, UV-VIS skenovacím spektrometrom, luminiscenčným analyzátorom.

Laboratórium plynovej chromatografie zahŕňa nasledovné pracoviská:

Laboratórium plynovej chromatografie GC/ECD

vykonáva stanovenia organických látok ako polychlórované bifenyly PCB, chlórované pesticídy, chlórované fenoly a pod. Technické vybavenie je plynový chromatograf s ECD detektorom a príslušné izolačné techniky.

Laboratórium plynovej chromatografie GC/FID a GC/MS

vykonáva stanovenia prchavých organických látok pomocou techniky Purge and Trap a GC/MS Head space a ostatných organických látok metódou GC/MS z extraktu. Disponuje plynovým chromatografom s FID detektorom s online pripojeným stripovacím zariadením Purge and Trap a moderným plynovým chromatografom s MS detektorom s integrovaným Head space blokom, ktorý umožňuje stanovenie aj identifikáciu prchavých uhľovodíkov.

Laboratórium špeciálnych analýz zahŕňa nasledovné pracoviská:

Laboratórium kvapalinovej chromatografie LC/FLU a LC/UV

vykonáva stanovenia organických látok metódou kvapalinovej chromatografie. Touto metódou sa vykonávajú stanovenia polycyklických aromatických uhľovodíkov PAU a niektoré špeciálne parametre (prísady do nápojov a pod). Technickým vybavením je kvapalinový chromatograf s fluorescenčným a UV detektorom.

Laboratórium plynovej chromatografie GC/MS

moderná metóda na stanovenie a identifikáciu neprchavých organických látok, ktorú umožňuje spojenie plynovej chromatografie s hmotnostným detektorom.

Laboratórium AOX a TOC

vykonáva stanovenia sumárnych parametrov AOX, POX, EOX (halogénované uhľovodíky adsorpčnou a extrakčnou separačnou metódou) a s mikrocoulometrickým koncovým stanovením a stanovenie celkového organického (TOC, DOC) uhlíka metódou fotometrickou. Disponuje automatickým analyzátorom AOX s presávacím modulom. Na stanovenie TOC je k dispozícii rozkladný modul a fotometer.

Mikrobiologické a biologické laboratórium

Mikrobiologické laboratórium vykonáva stanovenie mikrobiologických a biologických parametrov štandardnými postupmi. Vykonáva všetky mikrobiologické a biologické stanovenia, ktoré sa vyžadujú predovšetkým pri analýze vôd a nápojov. Disponuje potrebným technickým vybavením ako sú termostaty, sterilizátory, autoklávy, filtračné aparatúry, umývačky skla a pod.

Divízia mechaniky zemín a hornín

Laboratórium mechaniky zemín

vykonáva fyzikálne skúšky a skúšky mechanických vlastností zemín. Disponuje nasledovnými pracoviskami:

  • Laboratórium fyzikálnych skúšok
  • Laboratórium mechanických skúšok

Laboratória mechaniky zemín disponujú špeciálnymi kalibrovanými zariadeniami pre skúšanie fyzikálno-mechanických vlastností zemín a hornín.

Laboratórium mechaniky hornín

Vykonáva skúšky na zistenie fyzikálnych a mechanických vlastností hornín, kameniva a stavebných materiálov. Laboratórium je vybavené zariadeniami na rezanie a prípravu vzoriek.

Skúšky vykonáva na prístrojoch metrologicky zabezpečených Slovenskou legálnou metrológiou.

Ostatné pracoviská

Vzorkovacia skupina

vykonáva odbery vzoriek podľa požiadaviek zákazníkov. Disponuje vzorkovacím vozidlom VW Transportér s izotermickou nadstavbou, čerpacími a odberovými zariadeniami, meracími terénnymi prístrojmi a dokonca aj lodným motorom na odber vzoriek z vodných plôch.

Copyright © 2010 INGEO-ENVILAB s.r.o.
Aktualizovane:11.2019