ROZBOR ODPADU

Spoločnosť INGEO-ENVILAB, s.r.o. vykonáva rozbory odpadov podľa požiadaviek legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva  pre prakticky celý rozsah fyzikálno-chemických parametrov.

Legislatívny rámec problematiky je daný zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z.z.  v platnom znení a súvisiacimi vyhláškami. Zákon o odpadoch všeobecne určuje vykonávať analytickú kontrolu odpadov a stanoviť nebezpečné vlastnosti odpadov, ktorých vymedzenie je obsahom prílohy č.4 k zákonu o odpadoch.

Na vykonávanie rozborov odpadov je vydaný súbor metodických postupov JMAKO (Jednotné metódy pre analytickú kontrolu odpadov), ktoré sú záväzné pre každé laboratórium pracujúce v tejto oblasti. Metodické postupy JMAKO boli vydané MŽP SR ako výnos, oznámením č. 75/2002 Z.z. Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. uvádza upresnenie požiadaviek na rozbory odpadov, oblasť pre skládkovanie odpadov však bola neskôr aktualizovaná Smernicou EU č. 1999/31/ES, čl. 16, príloha II a Rozhodnutím Rady č. 2003/33/ES z 19.12.2002.

Nebezpečné vlastnosti odpadov

Zákon o odpadoch určuje stanoviť nebezpečné vlastnosti odpadov. INGEO-ENVILAB, s.r.o. vykonáva analytické stanovenie fyzikálno-chemických parametrov (na ktoré je vydané JMAKO) na určenie nebezpečných vlastností a na zaradenie do Katalógu odpadov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. a jej prílohy č. 4 v platnom znení. Rozsah analýz nie je legislatívne stanovený. Pri určovaní nebezpečných vlastností sa vychádza z klasifikácie podľa prílohy č. 4 k Vyhláške č.284/2001 Z.z. Nebezpečná vlastnosť sa identifikuje z materiálových podkladov z ktorých odpad vzniká (hlavne Kariet bezpečnostných údajov), alebo verejne prístupných dát o pravdepodobne prítomných nebezpečných látkach v odpade. Ich obsah v odpade sa stanoví v našom laboratóriu.

Analýzy odpadov vyžaduje prakticky každé zariadenie na zneškodňovanie odpadov. Rozsah analýz je určený príslušným prevádzkovým poriadkom zariadenia (nie je legislatívne stanovené).

INGEO-ENVILAB, s.r.o. vykonáva aj stanovenie obsahu PCB v odpadoch a zariadeniach, ktoré sa riadia Vyhláškou MŽP SR č. 135/2004 Z.z. o dekontaminácii zariadení s obsahom PCB.

Hraničné koncentrácie škodlivých látok v odpade

Vybrané chemické parametre, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 k zákonu o odpadoch č. 223/2001 Z.z. majú stanovené maximálne prípustné (hraničné) koncentrácie, ktorých prekročenie znemožňuje jeho zneškodnenie skládkovaním. Každý druh odpadu, ktorý je zneškodňovaný skládkovaním, by mal byť analyzovaný v zmysle tejto prílohy.

Hraničné koncentrácie škodlivých látok vo vodných výluhoch odpadov

Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. je vykonávacím predpisom k zákonu o odpadoch. V roku 2005 však bola upravená časť o skládkovaní odpadov Rozhodnutím Rady č. 2003/33/ES z 19.12.2002 a neskôr novelizovaná vyhláškou MŽP SR č. 263/2010 Z.z. (prílohy č. 11a, 11b, 11c).

Bola nanovo definovaná klasifikácia odpadov ukladaných na skládku a uvedené požiadavky na testovanie odpadov vrátane limitov znečisťujúcich látok:

  • SKIO - Limitné hodnoty pre odpad prijateľný pre skládky inertného odpadu
  • SKNNO - Limitné hodnoty pre odpad, ktorý nie je nebezpečný
  • SKNO - Limitné hodnoty pre odpad, prijateľný pre skládky na nebezpečný odpad

Podľa tohto predpisu sa vykonávajú analýzy jednak vo vodnom výluhu vzorky odpadu, jednak vo vzorke v natívnej forme (priame stanovenia).

Monitorovanie skládok odpadov

Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. stanovuje v prílohe č. 15 vymedzenie rozsahu monitorovania skládok odpadov, ktorý je upresnený prevádzkovým poriadkom každej skládky odpadov. Monitorovanie spravidla zahrňuje odbery a analýzy vzoriek vôd podzemných, povrchových a priesakových, meranie skládkových plynov  a ročnú hodnotiacu správu.

INGEO-ENVILAB, s.r.o. zabezpečuje kompletný servis pre monitorovanie skládok.

Copyright © 2010 INGEO-ENVILAB s.r.o.
Aktualizovane:11.2019