Ostatné rozbory

Rozbory železničného kameniva

Rozbory železničného kameniva sa vykonávajú pre potrebu rekonštrukcií železničných zvrškov. Rozbory sa vykonávajú podľa rezortných metodík a sú zamerané na zhodnotenie vlastností z hľadiska možnej recyklácie starého kameniva. Rozsah fyzikálno-chemických rozborov vychádza z odpadovej legislatívy v zjednodušenej forme a je zameraný hlavne na posúdenie znečistenia kameniva škodlivinami a určenia akosti kameniva (granulometria, petrografia).

Rozbory rôznych materiálov

INGEO-ENVILAB, s.r.o. vykonáva množstvo špecifických rozborov podľa požiadaviek naších zákazníkov, napríklad:

  • rozbory vápna
  • kameniva na rôzne účely
  • chemické látky ako suroviny a produkty
  • stavebné materiály
  • a pod.

Väčšina skúšok je akreditovaná SNAS.

Copyright © 2010 INGEO-ENVILAB s.r.o.
Aktualizovane:11.2019