ROZBOR PÔDY

Základný rámec problematiky ochrany poľnohospodárskych pôd vytvára zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z.z. a Vyhláška MP SR č. 508/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 220/2004 Z.z. Zákon ustanovuje ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného využívania, resp. ochranu environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy.

Poľnohospodárské parametre pôdy

Zákon v prílohách stanovuje parametre a limitné hodnoty pre charakteristiku pôdy (erózia, zhutnenie, bilancie organickej hmoty, vápnenie, limitné hodnoty rizikových látok).

Znečistenie pôdy pri aplikácii čistiarenských kalov

Zákon č. 188/2003 Z.z. v platnom znení upravuje podmienky aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do  pôdy. Analytické parametre a medzné hodnoty rizikových látok sú uvedené v prílohách k zákonu. Rozbory sa vykonávajú v kaloch, resp. dnových sedimentoch, tak v pôdach po aplikácii.

Stanovenie kvality priemyselných kompostov.

Výroba priemyselných kompostov, určených na hnojenie pôd, sa riadi podľa normy STN 465735. Na aplikáciu do pôdy musí kompost spĺňať podmienky vymedzené zákonom č. 188/2003 Z.z. Kvalitatívne parametre kompostu musia obsahovať okrem nutričnej hodnoty aj obsah rizikových látok.

Vzorkovanie pôd sa riadi buď konkrétnymi legislatívnymi predpismi, alebo univerzálnymi normovými metodikami pre podobný druh vzoriek.

Copyright © 2010 INGEO-ENVILAB s.r.o.
Aktualizovane:11.2019