ROZBOR VODY

Rozbory vôd predstavujú dominantnú činnosť našej spoločnosti. Skúšanie kvality vôd vyplýva z množstva legislatívnych predpisov, ktoré možno rozčleniť nasledovne:

Podzemné vody

Rozbory  podzemných vôd naša spoločnosť vykonáva spravidla pre potreby geologického a hydrogeologického prieskumu (štátne študijné projekty, vyhľadávanie zdrojov vôd, prieskum územia pre potreby investičnej výstavby, monitorovanie vplyvu hospodárskych  činností na podzemné vody, monitorovanie vplyvu skládok odpadov na podzemné vody, zisťovanie stavu starého znečistenia prostredia - staré ekologické záťaže a pod.

Legislatívne táto oblasť patrí pod pôsobnosť geologického zákona č. 313/1999 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č. 141/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon. Naša spoločnosť ako právnický subjekt a naši pracovníci ako fyzické osoby sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti (geologické oprávnenie) na vykonávanie laboratórnych prác pre geologické úlohy, hydrogeochemických a geochenmických prác a laboratórnych skúšok.

Rozsah prác sa spravidla riadi Metodickým pokynom MŽP SR č. 1617/97-min., ktorý určuje normatívy znečistenia podzemných vôd a zemín.

Pitné, minerálne, pramenité a liečivé vody a vody na kúpanie

Legislatívny rámec na nakladanie s týmito vodami tvorí Ministerstvo zdravotníctva SR. Naša spoločnosť je zaradená ministerstvom medzi laboratória, ktoré sú oprávnené vykonávať rozbory vôd pre úradné účely. Rozbory týchto druhov vôd sú priamo legislatívne určené, tak druhom sledovaných parametrov, ako aj početnosťou odberu vzoriek a záväznými metodikami, podľa ktorých sa analytické stanovenia vykonávajú.

Všeobecné požiadavky na kvalitu pitnej vody stanovuje Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z. v platnom znení. Týmto požiadavkám musí vyhovovať pitná voda v mieste spotreby, ale používa sa aj na kontrolu kvality vody na zdroji pre miestne vodovody, kde nie je úpravňa vody a na jej plnenie do spotrebiteľských obalov.  Podľa tohoto nariadenia sa kontrolujú aj zdroje prírodnej pramenitej vody, určenej na plnenie do spotrebiteľských obalov. Požiadavky na kvalitu surovej vody pre verejné vodovody na hromadné zásobovanie upravuje Vyhláška MŽP SR č. 636/2004 Z.z.

Kvalita minerálnej a liečivej vody v mieste ich zdrojov sa vykonáva podľa Vyhlášky MZ SR č. 100/2006 Z.z., ktorá stanovuje okrem rozsahu sledovania kvality aj ich klasifikáciu.

Všeobecné požiadavky na kontrolu kvality pitnej, minerálnej a pramenitej vody, ktorá je plnená do spotrebiteľských obalov, sú upravené Výnosom MP a MZd SR č.608/9/2004-100, zverejneným v oznámení č. 198/2004 Z.z. v tzv. Potravinový kódex, Tretia časť, Dvadsiata ôsma hlava v platnom znení. Naša spoločnosť v roku 2004 vykonávala analytickú kontrolu v cca  20 druhoch výrobkov balených vôd.

Požiadavky na kvalitu vody určenej na kúpanie upravuje Vyhláška MZ č. 72/2008 Z.z.

Povrchové vody, vody na závlahy a vody na chov rýb

Problematiku nakladania s vodami a ochrany vôd všeobecne rieši vodný zákon č. 364/2004 Z.z. a Vyhláška MŽP č. 556/2002 Z.z. Požiadavky na kvalitu jednotlivých druhov vôd stanovuje Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a podmienky vypúšťania odpadových a osobitných vôd do povrchových a podzemných vôd.

Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z. obsahuje zoznam parametrov a ich limitné hodnoty, ktorými sa ustanovuje prípustné znečistenie povrchových tokov všeobecne (príloha č.1),  vody určenej na závlahy a vody vhodné pre život a reprodukciu rýb (príloha č. 2A),  povrchovej vody určenej na odber pre pitnú vodu (príloha č. 2B).

Odpadové a osobitné vody

Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z. upravuje aj problematiku odpadových a osobitných vôd. V prílohe č. 3 sú uvedené limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách. V praxi sa však postupuje podľa limitov stanovených správnymi orgánmi (obvodný úrad ŽP, resp. Inšpektorát ŽP v rámci IPKZ), ktoré súčasne v rozhodnutí určujú aj frekvenciu a spôsob odberu vzoriek.

Pre verejné kanalizácie a veľkých producentov odpadových vôd stanovuje spôsob odberov a rozborov vzoriek odpadových vôd Vyhláška MŽP SR č. 315/2004 Z.z. (prevádzkový monitoring, inšpekčný monitoring).

Zároveň vykonávame stanovenia obzvlášť škodlivých látok v odpadových vodách podľa prílohy č. 10 k Nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z.z.

Odbery vzoriek vôd

Naša spoločnosť ponúka okrem analytických rozborov všetkých druhov vôd aj služby spojené s odberom vzoriek, vrátane akreditovaného protokolu o odbere. Odbery sú vykonávané buď jednoduchým naberaním vzorkovacími nádobami, alebo pomocou čerpadiel. Vzorky vôd sú odoberané do špeciálne vyčistených vzorkovníc, ktoré pripravuje naše laboratórium podľa vnútorných postupov tak, aby sa vylúčila kontaminácia vzorky po jej odobraní.

Väčšina skúšok, vrátane odberov vzoriek, je akreditovaná SNAS.

Copyright © 2010 INGEO-ENVILAB s.r.o.
Aktualizovane:11.2019