ROZBOR ZEMINY

Potreba fyzikálno-chemických rozborov zemín a hornín vyplýva hlavne pri geologických, hydrogeologických a ekologických prieskumoch s cieľom zistiť prípadné znečistenie horninového prostredia škodlivinami (prieskum územia pre potreby investičnej výstavby, zisťovanie znečistenia pri haváriach,  zisťovanie stavu starého znečistenia prostredia - staré ekologické záťaže a pod.

Legislatívne táto oblasť patrí pod pôsobnosť geologického zákona č. 313/1999 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č. 141/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon. Naša spoločnosť ako právnický subjekt a naši pracovníci ako fyzické osoby sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti (geologické oprávnenie) na vykonávanie hydro a geochemických prác a laboratórnych skúšok.

Rozsah analytických prác sa spravidla riadi Metodickým pokynom MŽP SR č. 1617/97-min., ktorý určuje normatívy znečistenia podzemných vôd a zemín. V budúcnosti tento predpis bude nahradený novým zákonom o starých environmentálnych záťažach.

Vzorkovanie vrchných polôh zemín mäkkého charakteru vykonávajú naši pracovníci pomocou ručných vzorkovačov. V prípade potreby prieniku do väčších hĺbok alebo do tvrdých zemín je potrebné strojné vŕtanie, ktoré vykonávajú špecializované spoločnosti (sprostredkovanie zabezpečíme).

Väčšina skúšok, vrátane odberov vzoriek, je akreditovaná SNAS.

Copyright © 2010 INGEO-ENVILAB s.r.o.
Aktualizovane:11.2019