Služby, predmet činnosti

Vysoká organizačná a technická úroveň služieb spoločnosti INGEO-ENVILAB je vďaka modernému vybaveniu a optimálnemu riadeniu samozrejmá vo všetkých divíziach:

Divízia chémie a mikrobiológie

V oblasti fyzikálno-chemických skúšok vykonáva naša spoločnosť stanovenie cca 200 parametrov, ktoré sa vyžadujú prevažne pri sledovaní kvality zložiek životného prostredia a kvality nápojov. Prakticky všetky skúšky sú akreditované SNAS.

Skúšané druhy vzoriek možno rozčleniť nasledovne:

Rozbory vody

 • podzemné vody;  pitné, minerálne a liečivé vody; vody na kúpanie
 • povrchové vody, vody na závlahy, vody na chov rýb
 • odpadové, priemyselné a osobitné vody
 • zobrazit rozbor vody

Rozbory pre oblasť odpadového hospodárstva

 • stanovenie fyzikálno-chemických nebezpečných vlastností odpadov
 • stanovenie hraničných koncentrácií nebezpečných látok v odpadoch určených na skládkovanie
 • stanovenie koncentrácií škodlivých látok vo vodných výluhoch odpadov určených na skládkovanie
 • monitorovanie skládok odpadov
 • zobrazit rozbor odpadu

Rozbory zeminy

Rozbory pôdy

 • stanovenie poľnohospodárskych parametrov pôdy
 • stanovenie prípustného znečistenia pôdy pri aplikácii čistiarenských kalov
 • stanovenie kvality priemyselných kompostov
 • zobrazit rozbor pôdy

Ostatné rozbory

Divízia mechaniky zemín a hornín

Realizuje skúšky fyzikálno-mechanických vlastností zemín a hornín pre inžiniersko-geologický prieskum a  skúšky materiálov pre stavebné účely. Skúšky sú nevyhnutné pre zakladanie stavieb na vyhodnotenie vlastností horninového prostredia. Niektoré skúšky sú akreditované SNAS.

Klasifikácia, identifikácia a opis zemín a hornín

Mechanické vlastností

Ostatné služby

Hodnotenie zložiek životného prostredia

 • posudky a správy s vyhodnotením nameraných výsledkov so zameraním na životné prostredie

Vplyv na životné prostredie - EIA

 • posudky a správy podľa zákona o posudzovaní vplyvov nových stavieb a činností na životné prostredie
Copyright © 2010 INGEO-ENVILAB s.r.o.
Aktualizovane:11.2019