PROFIL

 

Vitajte na stránke akreditovaného fyzikálno- chemického laboratória spoločnosti INGEO- ENVILAB s.r.o.

KTO SME?

Dlhoročne pôsobiaca spoločnosť realizujúca komplexný fyzikálno – chemický servis v rámci rozboru a analýz špecifikovaných vôd, odpadov, mechanických vlastností zemín, hornín.

NAŠA

GARANCIA

 

Spoločnosť je spôsobilá vykonávať akreditované skúšky na základe udeleného osvedčenia o akreditácii č. S-008 podľa normy ISO/IEC  17025:2017.

,,Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií.“

DIVÍZIE

Divízia služby klientom

Zabezpečuje komunikáciu so zákazníkom a jeho spokojnosť na základe vykonávania:

 • odberu vzoriek vôd, kalov, odpadov, pôd a zemín
 • vypracovania cenových ponúk
 • služba zákazníkom (poradenstvo, evidencia vzoriek, spracovanie výsledkov vo forme protokolov)

Divízia chémie a mikrobiológie

 • Vykonáva:
  • mikrobiologické a biologické analýzy vôd, zemín, kalov, nápojov, sirupov
  • fyzikálno-chemické analýzy vôd, vodných výluhov, kalov, zemín, odpadov, pôd a sedimentov
  • rádiologické analýzy vôd

Divízia mechaniky zemín a hornín

Zabezpečuje komunikáciu so zákazníkom a jeho spokojnosť na základe vykonávania:

 • fyzikálno – mechanickćh skúšok zemín, hornín a cementových zmesí

SLUŽBY

VODY

 • Pitné vody (v zmysle požadovanej platnej legislatívy Vyhláška MZ SR č. 91/2023 Z.z.) pre sledovanie a kontrolu kvality vody, pre účely kolaudačných rozhodnutí novostavby (rodinné domy, polyfunkčné objekty).
 • Surové vody v zmysle požadovanej legislatívy Vyhláška MŽP SR č. 636/2004 Z.z.
 • Minerálne vody v zmysle požadovanej legislatívy Vyhláška MZ SR č. 100/2006 Z.z., jedná sa o analýzy prírodných liečivých a prírodných minerálnych vôd a ich produktov, zároveň sme vedení v zozname oprávnených laboratórii vykonávať tieto analýzy na základe rozhodnutia Štátnej kúpeľnej komisie.
 • Vody určené na kúpanie v zmysle požadovanej legislatívy Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z.z.
 • Podzemné vody pre účely hydrogeologických prieskumov.
 • Vody pre chov rýb, závlahové vody.
 • Vody zo studní: analýza určená pre informatívne účely stavu domácich studní.
 • Odpadové, úžitkové a technologické vody

 

ODPADY

 • Odpady pre určenie kritérií na prijímanie na skládky odpadov (v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z.).

ODBER

 • V ponuke služieb je akreditovaný odber požadovaných matríc v zmysle platných noriem.

ZEMINY

Zeminy (v zmysle Smernice MŽP SR č. 1/2015-7. z 28. januára 2015 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia).

 

VYKONÁVAME

 • Mikrobiologické a biologické ukazovatele
 • Senzorické ukazovatele (farba, zákal, zápach, chuť)
 • Ukazovatele anorganického charakteru (anióny, katióny, nutrienty, pH, konduktivita, CHSK, kyslík, sulfán, chlór)
 • Kovy
 • Ukazovatele organického charakteru (PCB, Pesticídy, NEL, Uhľovodíkový index, PAU, Prchavé uhľovodíky, chlórované pesticídy)
 • Rádiologické ukazovatele (celková objemová aktivita alfa a beta, radón, rádium)
 • Špeciálne ukazovatele (TOC, AOX, EOX, aniónaktívne tenzidy, fenoly, kyanidy)

 

 

 MECHANIKA ZEMÍN A HORNÍN

 • Akreditované skúšky na zeminách:
 • Vlhkosť (ČSN EN ISO 17892-1)
 • Zrnitosť (Mechanika zemin-metodiky, ČGU 1987),
 • Objemová hmotnosť (STN 72 1010)
 • Zdanlivá hustota (STN 72 1011)
 • Medza plasticity (STN EN ISO 17892-12)
 • Medza tekutosti (STN EN ISO 17892-12)
 • Pevnosť v tlaku (STN 72 1025)
 • Priepustnosť (STN 72 1020)
  • Iné skúšky zemín:
 • Triaxiálna šmyková skúška, kons. odvodnená šmyková skúška /krabicová/, kons. odvodnená šmyková skúška – REZID. /krabicová/ , proctor standard, CBR, stlačiteľnosť bez rekonsolidácie, stlačiteľnosť s rekonsolidáciou, časový priebeh stlačiteľnosti, bobtnavosť, presadavo, relatívna uľahlosť, obsah organických látok, obsah uhličitanov
 • Skúšky hornín:
 • Fyzikálne vlastnosti (vlhkosť, objemová hmotnosť, merná hmotnosť, nasiakavosť, hutnosť a pórovitosť)
 • Pevnosť v prostom tlaku (kocky, valčeky)
 • Pevnosť v ohybe pod sústredeným zaťažením
 • Pevnosť v priečnom ťahu
 • Modul pružnosti, deformácie, Poiss. Číslo
 • Point Load Test – bodová skúška pevnosti
 • Mrazuvzdornosť
 • Kamenivo
 • Petrografický rozbor
 • Tvarový index
 • Zaoblenosť hrán
 • Index plochosti
 • Odolnosť proti obrusovaniu (Mikro Deval)
 • Odolnosť proti rozdrobovaniu (Los Angeles)
 • Mrazuvzdornosť

ZÁKAZNÍCKY FORMULÁR

NÁJDETE

NÁS

INGEO – ENVILAB, s. r. o.

Bytčická 16

010 01 Žilina

IČO: 36 373 354

IČ DPH: SK2020097024

49.20239609478987, 18.731542194772167

.

KONTAKTY

Divízia služby klientom

Príjem a evidencia:

+ 421 41 700 24 09

durcanova@ingeo-envilab.sk

Spracovanie protokolov o skúške

anna.svrckova@ingeo-envilab.sk

Divízia služby klientom

Mgr. Monika Klincová

manažér divízie služby klientom

+421 903 429 909

monika.klincova@ingeo-envilab.sk

 

Divízia služby klientom

Ing. Júlia Káčeriková

Fakturačné spracovanie

kacerikova@ingeo-envilab.sk

 

Divízia chémie a mikrobiológie

Ing. Ľubica Giablová

manažér divízie chémie a mikrobiológie

+421 902 212 243

giablova@ingeo-envilab.sk

 

Divízia mechaniky zemín a hornín

Bc. Vladimír Čvartinský

manažér divízie mechaniky zemín a hornín

+421 907 635 097

cvartinsky@ingeo-envilab.sk

Divízia mechaniky zemín a hornín

Ing. Mária Tojčíková

zástupca manažéra divízie mechaniky zemín a hornín

041/763 5097

tojcikova@ingeo.sk

 

INGEO-ENVILAB, s.r.o.

Dlhoročne pôsobiaca spoločnosť realizujúca komplexný fyzikálno – chemický servis v rámci rozboru a analýz špecifikovaných vôd, odpadov, mechanických vlastností zemín, hornín.

Kontaktujte nás

Príjem a evidencia

+ 421 41 700 24 09

durcanova@ingeo-envilab.sk

Nájdete nás

INGEO – ENVILAB, s. r. o.

Bytčická 16, 010 01 Žilina

IČO: 36 373 354

IČ DPH: SK2020097024

Otváracie hodiny

PO – PIA:

7:00 – 14:00 hod