Vyhlášku MŽP SR č. 344/20022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii
(http//:www.epi.sk/zz/2022-344).

 • Akreditované overené metódy a stanovenie PAU
 • Akreditované odbery vzoriek materiálov pre odstránené asfaltové zmesi
 • Vydanie posudku v prípade, či posudzovaný materiál je alebo nie je odpadom a jeho zaradenia ak odpadom je  
 1. nie je znečistená  inou látkou ako tou, ktorá sa používa
  na jej výrobu, aplikáciu, alebo pri bežnej prevádzke,
  toto znečistenie je prípustné, ak neohrozuje možnosť využitia odstránenej asfaltovej
 2. zmesi bežným spôsobom nie je znečistená dechtom
  Znečistenie sa dostatočne preukazuje obsahom vybraných polyaromatických uhľovodíkov (PAU) charakteristických pre  dechty.